Aparcaments i carril-bici al C/Pou del Glaç

dilluns - 18 - febrer - 2013

Fa un any i tres mesos aprovàvem una moció al ple en relació al carril-bici en el seu pas per Sant Pere Màrtir i el C/Pou de Glaç, ja que era un carril sense continuïtat que anul·lava una colla d’aparcaments molt necessaris en un espai on hi ha nombrosos comerços.

Bicicarril tram del carrer Pou del Glaç

Bicicarril tram del carrer Pou del Glaç

La moció aprovada també proposava la millora i ampliació dels estacionaments de la zona. Citem:  “Que s’estudiï la viabilitat de crear un petit pàrquing en el carrer Pou del Glaç entre aquest i el carrer Eiximenis al costat dels horts municipals, sense malmetre cap hort (…); la creació d’un gran pàrquing de pagament tou, en l’antic solar de l’empresa Alzamora, en espera que la promotora iniciï els projectes de construcció; que es millori el pàrquing actual del carrer Pou del Glaç, situat davant l’edifici Simón amb la incorporació del bici-carril.”

Dit això, i després d’un any i tres mesos, l’ajuntament anuncia que inicia les obres provisionals,valorades en uns 60.000 euros, per a la  creació de 69 aparcaments a l’Illa del Mas Closells, i que s’aprofitarà per a dur-hi a terme les previsions de canalització i enllumanat.

No és la primera intervenció que es duu a terme al conegut pàrquing dels cinemes. El cas és que fa un any i tres mesos s’aprovà una moció i l’únic que ha succeit són un seguit d’obres provisionals .

Amb tot això, cal tenir present que l’espai dels Closells és un parc local catalogat com a zona verda i que, per això, al ser urbanitzada, ha de complir una sèrie de condicions establertes al POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), que tememem que no s’estiguin tenint en compte. Tornem a citar: “ S’han d’ordenar prioritàriament amb arbres i jardineria, amb la vegetació adequada segons les previsions del Pla Director d’Espais Verds d’Olot; l’arbrat ha de cobrir pràcticament la totalitat de la zona d’aparcament ia la seva disposició marcarà l’àmbit de les places; per a realitzar la pavimentació de l’espai destinat a aparcament s’han d’utilitzar preferentment materials que garanteixin la seva permeabilitat”

La gestió municipal és una responsabilitat molt seriosa i consta d’uns mecanismes regulats, uns procediments, les seves lleis i els seus acords. No ho oblidem.

Contestar